slideshow bg

Juridische info

Wet op de privacy 08/12/92

Wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonlijke gegevens die je zelf invoert in een contact of aanvraagformulier worden bewaard in het bestand van de BVBA Tempo, waarvan de houder van het bestand zich bevindt te 3600 Genk Schietboomstraat 5 bus 11. (doel : Kredietverlening en beheer, algemeen klantenbeheer, prospectie en promotie van de financiële producten van BVBA Tempo)

Verwerking van gegevens

Door het invullen van een contact of aanvraagformulier geef je toelating tot de informaticaverwerking van deze gegevens. Om je te beschermen en ter bestrijding van fraude geef je ook toelating tot eventuele controle van de verstrekte gegevens bij derden, zoals de werkgever of de het sociaal secretariaat.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de :
COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139

Recht van toegang, verbetering of schrapping

De consumenten en zekerheidstellers hebben kosteloos recht van toegang tot de verwerkte gegevens. Ze hebben ook het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren, en het recht toe te zien op de schrapping van gegevens waarvan de verwerking en het behoud wettelijk verboden zijn. Zij hebben tot slot het recht om het gebruik van hen betreffende persoonsgegevens die, rekening houdend met de verwerking, als onvolledig of irrelevant beschouwd worden, te verbieden. Wanneer zij hun rechten wensen uit te oefenen, moeten zij daartoe een brief, vergezeld van een recto/verso kopie van hun identiteitskaart richten aan de houder van het desbetreffende bestand of zich persoonlijk bij de houder aanbieden. De consumenten en zekerheidstellers kunnen zich bij het tekenen van een contract kosteloos verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing.

Email

Indien u uw e-mailadres opgeeft, kan Tempo-Krediet dit gebruiken om met u te communiceren over een eventuele kredietaanvraag en/of over uw lopende kredieten. Tempo-Krediet stuurt u enkel publiciteit per e-mail indien u daartoe uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen, en om deze site te personaliseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook u te laten waarschuwen telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Wijzigingen

De inhoud van dit privacybeleid kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in functie van gewijzigde of nieuwe regelgeving. U wordt daarom verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie.

Onze gegevens

Tempo bvba

Schietboomstraat 5/11
3600 GENK

T. 0473/60 00 89
E. info@tempokrediet.be

ROUTE

 

 

Tempo Krediet is een onafhankelijk
kredietmakelaar erkend door FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie
onder nummer 130879 - BE 0455 758 776